Γενικοί Όροι & Προϋποθέσεις Συνεργασίας

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

 

1. Η Επιχείρηση αναλαμβάνει να παρέχει:

  • Υπηρεσίες παράδοσης ιδιαιτέρων μαθημάτων σε φοιτητές ή επαγγελματίες.
  • Υπηρεσίες παροχής τεχνικών συμβουλών και καθοδήγησης για τη συγγραφή και υλοποίηση φοιτητικών εργασιών, projects, εργαστηριακών ασκήσεων, διπλωματικών και πτυχιακών εργασιών.

2. Η Επιχείρηση παρέχει τις παραπάνω υπηρεσίες με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους:

  • Στην έδρα της που βρίσκεται Πατρέως 53 και Κορίνθου, 4ος Όροφος, Πάτρα
  • Μέσω Η/Υ (επιγραμμικές on – line υπηρεσίες, τηλεδιάσκεψη)
  • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις της Επιχείρησης είναι οι info@unipro.edu.gr, info@ceid-courses.gr, c.e.i.d.courses@gmail.com, projects@ceid-courses.gr

3. Οι υπηρεσίες παρέχονται με τη δέουσα επιδεξιότητα και φροντίδα και σύμφωνα με τα πρότυπα, τα οποία ευλόγως αναμένονται από τους ασκούντες την επαγγελματική δραστηριότητα της Επιχείρησης.

4. Η Επιχείρηση εγγυάται ότι διαθέτει τις γνώσεις, την εμπειρία καθώς και το διδακτικό προσωπικό που απαιτείται για την εκτέλεση των υπηρεσιών της, τις οποίες και εκτελεί με βάση τους όρους που αναφέρονται στο παρόν συμφωνητικό.

5. Η Επιχείρηση δύναται να αποφασίζει ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ τον τρόπο και την μορφή παροχής των υπηρεσιών της (τμηματικά παραδοτέα ή ένα τελικό παραδοτέο), υποχρεούμενη ωστόσο, να γνωστοποιήσει την απόφασή της αυτή προς τον πελάτη, την οποία και ο τελευταίος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα με την γνωστοποίηση σε αυτόν, των παρόντων όρων.

6. Η Επιχείρηση προκειμένου να παρέχει της υπηρεσίες της προς τον πελάτη μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λαμβάνει από τον πελάτη τα προσωπικά του ηλεκτρονικά στοιχεία, όπως ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας ή / και ηλεκτρονικά διαπιστευτήρια (username – password). Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα την γνωστοποίηση των παραπάνω στοιχείων προς την Επιχείρηση συνενώνοντας στην χρήση αυτών με την αποδοχή του παρόντος.

7. Η Επιχείρηση εγγυάται για την ασφάλεια των πάσης φύσεως προσωπικών και ηλεκτρονικών στοιχείων του πελάτη, υποχρεούται δε να τα χρησιμοποιεί ΜΟΝΟ για σκοπούς που εξυπηρετούν την παροχή των υπηρεσιών της προς τον πελάτη αντίστοιχα.

8. Η Επιχείρηση παρέχει τις υπηρεσίες της όταν ο πελάτης με αποκλειστική του ευθύνη γνωστοποιήσει στην Επιχείρηση την εκφώνηση και το τυχόν συνοδευτικό υλικό ή άλλες κρίσιμες οδηγίες που επισυνάπτονται μαζί με το μάθημα ή την εργασία, αποκλειστικά με δική του ευθύνη. Στη συνέχεια, η Επιχείρηση αξιολογεί την εκφώνηση και το τυχόν συνοδευτικό της υλικό.

9. Η Επιχείρηση αφού αξιολογήσει το υλικό που της έχει γνωστοποιήσει ο πελάτης, γνωστοποιεί σε αυτόν την χρηματική και χρονική ΠΡΟΣΦΟΡΑ της. Σε αυτήν αναφέρεται 1) το εκτιμώμενο κόστος και 2) η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών (deadline). ΠΡΟΣΟΧΗ: το εκτιμώμενο κόστος και η διάρκεια των υπηρεσιών μιας προσφοράς μεταβάλλεται μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος που ορίζει αποκλειστικά η Επιχείρηση. Σε περίπτωση ωστόσο που ο πελάτης ενδιαφερθεί για προσφορά που του έγινε, πριν από την παρέλευση του παραπάνω χρονικού διαστήματος, είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί νέα προσφορά, με νέο εκτιμώμενο κόστος και νέα εκτιμώμενη χρονική διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών.

10. Η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν εκπρόθεσμη γνωστοποίηση συνοδευτικού υλικού μιας εργασίας ή ενός μαθήματος (είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικά) του πελάτη και η οποία βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο. Τέτοια εκπρόθεσμη γνωστοποίηση θα λαμβάνεται υπόψη μόνο κατά την κρίση της Επιχείρησης και εφόσον αυτή το θεωρεί απαραίτητο με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία της, χωρίς ο πελάτης να μπορεί να φέρει οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα αλλαγής της φύσης εκτέλεσης ή των τεχνικών χαρακτηριστικών που άπτονται της διεκπεραίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών που έχει εξαρχής συμφωνήσει ο πελάτης.

11. Η Επιχείρηση ορίζει το χρηματικό ποσό ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ το οποίο και αποδέχεται να καταβάλλει ο πελάτης για την παροχή των υπηρεσιών που θα λάβει. Η καταβολή της συμφωνημένης προκαταβολής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκείμενου η Επιχείρηση να προβεί σε οποιαδήποτε εκκίνηση παροχής υπηρεσιών. Η προκαταβολή καταβάλλεται είτε στην έδρα της Επιχείρησης είτε με τραπεζική κατάθεση στους αριθμούς λογαριασμού της Επιχείρησης.

12. Η Επιχείρηση θεωρεί ότι η καταβολή της προκαταβολής αποτελεί εγγύηση και έμπρακτη απόδειξη εμπιστοσύνης του πελάτη προς αυτήν για το είδος και την φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών της, όπως αυτές ορίστηκαν στην προσφορά που η Επιχείρηση γνωστοποίησε στον πελάτη. Σε οποιαδήποτε περίπτωση όπου ο πελάτης έχει καταβάλλει προκαταβολή, υπαναχωρήσει ωστόσο  για οποιοδήποτε προσωπικό του λόγο και με δική του υπαιτιότητα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ΧΑΝΕΙ κάθε δικαίωμα επιστροφής της προκαταβολής αυτής.

13. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνει η ίδια εκ των υστέρων, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ότι η παροχή των υπηρεσιών, όπως τις περιέγραψε στην προσφορά που γνωστοποίησε στον πελάτη, είναι αδύνατη. Η κρίση και η απόφαση της αδυναμίας αυτής διαμορφώνεται και αξιολογείται αποκλειστικά με κριτήρια της Επιχείρησης. Σε τέτοια περίπτωση ο πελάτης αποδέχεται υποχρεωτικά την απόφαση αδυναμίας παροχής των υπηρεσιών της Επιχείρησης χωρίς να μπορεί να προβάλει οποιαδήποτε αντίθετη άποψη για την απόφαση αυτή ή έκφραση γνώμης περί της αδυναμίας της. Στην ανωτέρω περίπτωση η καταβληθείσα προκαταβολή επιστρέφεται και πέραν αυτής ουδεμία άλλη απαίτηση δεν δύναται να αξιώσει ο πελάτης από την Επιχείρηση. Τα ανωτέρω, ο πελάτης τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα με την αποδοχή του παρόντος.

14. Η Επιχείρηση δίνει την δυνατότητα στον πελάτη να καταβάλλει τμηματικά ή εξ’ ολοκλήρου τα χρήματα για το υπόλοιπο (πέραν της καταβληθείσας προκαταβολής) ποσό της συνολικής αμοιβής που συναποδέχτηκε να καταβάλλει για την παροχή των υπηρεσιών που θα λάβει. Σε κάθε περίπτωση, και ΠΡΙΝ την χρονική αποπεράτωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο πελάτης υποχρεούται να έχει εξοφλήσει πλήρως το ποσό της παραπάνω συνολικής αμοιβής. Σε περίπτωση όπου ο πελάτης έχει καταβάλλει τμηματικά ένα μέρος επί του ποσού της συνολικής αμοιβής που αποδέχτηκε να καταβάλλει και διακόψει για οποιοδήποτε προσωπικό του λόγο και με δική του υπαιτιότητα τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ΧΑΝΕΙ κάθε δικαίωμα επιστροφής των καταβληθέντων ποσών. Τα ανωτέρω, ο πελάτης  τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα με την αποδοχή του παρόντος.

15. Η Επιχείρηση υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τον πελάτη για πιθανή χρονική μετακίνηση της ημερομηνίας παράδοσης (deadline) των παρεχόμενων υπηρεσιών ΜΟΝΟ στην εξαιρετική περίπτωση της αλλαγής της φύσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και τυχόν νέων παραμέτρων που μπορεί να προκύψουν στην πορεία παροχής των υπηρεσιών αυτών (π.χ. αλλαγή μέρους της εκφώνησης ή νέες οδηγίες που αφορούν μια εργασία). Σε κάθε άλλη περίπτωση η Επιχείρηση εγγυάται την τήρηση του deadline όπως αυτό έχει προδιαγραφεί στην προσφορά της που έχει γνωστοποιήσει στον πελάτη.

16. Η Επιχείρηση χρεώνει χρηματικό ποσό ανά ημέρα για την περίπτωση όπου ο πελάτης απαιτήσει τη λήξη των παρεχόμενων υπηρεσιών του (π.χ. για να μελετήσει μια εργασία, για να προετοιμαστεί για μια εξέταση) πριν από τη λήξη της ημερομηνίας παράδοσης (deadline), όπως αυτό ορίστηκε στην προσφορά της Επιχείρησης που έχει γνωστοποιήσει στον πελάτη. Το χρηματικό αυτό ποσό καθορίζεται αποκλειστικά από το είδος και τη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών και ο πελάτης υποχρεούται να το καταβάλλει μαζί με το ποσό της συνολικής αμοιβής που αποδέχτηκε να καταβάλλει εξαρχής.

17. Η Επιχείρηση δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν αποτυχία ή άστοχη βαθμολόγηση του πελάτη στο εξεταζόμενο μάθημα ή στην εργασία του. Ο πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι τέτοιου είδους αποτυχία δεν συνιστά κανενός είδους λόγο για χαρακτηρισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών της Επιχείρησης, ως μη προσηκόντων, δεδομένου ότι εκφεύγουν του πεδίου επαγγελματικού ελέγχου της Επιχείρησης.

18. Η Επιχείρηση δύναται, μετά το πέρας των παρεχόμενων υπηρεσιών της προς τον πελάτη, να παρέχει οποιασδήποτε φύσεως τεχνική υποστήριξη ή επιδιόρθωση ή περαιτέρω επεξήγηση επί των υπηρεσιών αυτών, εφόσον ζητηθεί κάτι τέτοιο από τον πελάτη. Μια τέτοια διαδικασία θα νοείται ως νέα υπηρεσία η οποία, αναλόγως του είδους και της φύσης της, μπορεί να επανακοστολογείται τόσο οικονομικά όσο και χρονικά ή να παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ, πάντα κατά την κρίση της Επιχείρησης, την οποία κρίση ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα, εφόσον επιθυμεί να παραλάβει την τεχνική αυτή υποστήριξη. Σε τέτοια περίπτωση η Επιχείρηση υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τον πελάτη για την ύπαρξη νέου κόστους που θα αφορά αποκλειστικά την τεχνική υποστήριξη ή ότι αυτή παρέχεται δωρεάν καθώς και το χρονικό διάστημα παροχής αυτής της τεχνικής υποστήριξης.

19. Μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος άνω των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πελάτη, οποιασδήποτε φύσεως τεχνική υποστήριξη ή επιδιόρθωση ή περαιτέρω επεξήγηση επί των υπηρεσιών αυτών επανακοστολογείται τόσο οικονομικά όσο και χρονικά με αποστολή νέας προσφοράς προς τον πελάτη σε εύλογο χρονικό διάστημα.

20. Η Επιχείρηση δίνει την δυνατότητα στον πελάτη να επικοινωνεί ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά με αυτήν προκειμένου να ενημερώνεται για την πορεία και την εξέλιξη των παρεχόμενων υπηρεσιών που λαμβάνει. Η Επιχείρηση ενθαρρύνει τον πελάτη να δίνει κατάλληλες υποδείξεις που θα διευκολύνουν το είδος και τη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθ’ όλη την χρονική διάρκεια που αυτές παρέχονται προς αυτόν. Η Επιχείρηση υποχρεούται να ενημερώνει τον πελάτη για τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν κατά την διάρκεια εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

21. Η Επιχείρηση ΔΕΝ αποδέχεται κανενός είδους υπόδειξη από τον πελάτη (κακεντρεχούς ή υβριστικού περιεχομένου) που παρακωλύει, εμποδίζει ή ακυρώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της προς αυτόν και μπορεί να συμβεί καθ’ όλη την χρονική διάρκειά τους. Σε τέτοια περίπτωση και μόνο κατά την κρίση της, η Επιχείρηση δύναται να ΔΙΑΚΟΨΕΙ κάθε παροχή υπηρεσίας προς τον πελάτη σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κρίνει αυτή απαραίτητο, χάνοντας ο πελάτης κάθε δικαίωμα επιστροφής της χρηματικής καταβολής που έκανε μέχρι το χρονικό διάστημα της διακοπής αυτής.

22. Η Επιχείρηση θεωρεί ότι η μη υποβολή οποιασδήποτε φύσεως παραπόνων ή παρατηρήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εγγράφως εκ μέρους του πελάτη (καθ’ όλη την διάρκεια ή μετά το πέρας των παρεχόμενων υπηρεσιών) συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρεχόμενων υπηρεσιών της προς αυτόν. Σε περίπτωση υποβολής παραπόνων από τον πελάτη (ΜΟΝΟ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εγγράφως) που άπτονται αποκλειστικά του είδους και της φύσεως των παρεχόμενων υπηρεσιών, η Επιχείρηση υποχρεούται να τα λάβει υπόψη και να προχωρήσει στην κάλυψή τους. Η Επιχείρηση αποφασίζει αποκλειστικά αν και εφόσον κάτι τέτοιο δύναται να γίνει τόσο τεχνικά όσο και εντός των χρονικών ορίων της τελικής διεκπεραίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών (deadline) προς τον πελάτη. Σε τέτοια περίπτωση ο πελάτης αποδέχεται την απόφαση αυτή ανεπιφύλακτα, χωρίς να φέρει κανένα δικαίωμα για χαρακτηρισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών της Επιχείρησης, ως μη προσηκόντων. Διατηρεί, ωστόσο, το δικαίωμα επανυποβολής παραπόνων ή άλλων παρατηρήσεων.

23. Η Επιχείρηση προχωρά σε παροχή περαιτέρω τεχνικών συμβουλών και υποδείξεων μετά το πέρας των υπηρεσιών της προς τον πελάτη σε περίπτωση που παρουσιαστεί ζήτημα λογοκλοπής κατά την ηλεκτρονική υποβολή κειμένου ή προγραμματιστικού κώδικα του πελάτη σε λογισμικό λογοκλοπής (plagiarism detection software, όπως π.χ. TURNITIN). Κάτι τέτοιο δύναται να συμβεί ΜΟΝΟ όταν ο πελάτης γνωστοποιήσει έγκαιρα το ζήτημα λογοκλοπής προς την Επιχείρηση και όταν αυτή, αποκλειστικά κατά την δική της κρίση, δύναται να προχωρήσει στις κατάλληλες υποδείξεις ανάσχεσης της λογοκλοπής αυτής. Ο πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι τέτοιου είδους λογοκλοπή ΔΕΝ συνιστά κανενός είδους λόγο για χαρακτηρισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών της Επιχείρησης, ως μη προσηκόντων, δεδομένου ότι εκφεύγουν του πεδίου επαγγελματικού ελέγχου της Επιχείρησης.

24. Η Επιχείρηση γνωστοποιεί στον πελάτη μαζί με την προσφορά της προς αυτόν και το σύνολο των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων συνεργασίας. Προκειμένου να προχωρήσει οποιουδήποτε είδους επαγγελματική συνεργασία με τον πελάτη, αυτός υποχρεούται να λάβει γνώση των παραπάνω όρων και να τους αποδεχτεί πλήρως, χωρίς να φέρει κανένα δικαίωμα μεταβολής ή προσβολής αυτών. Σε περίπτωση διαφωνίας ή / και πάσης φύσεως διαφοράς, που απορρέει από τους παραπάνω όρους, αρμόδια κατά τόπο και καθ’ ύλη ορίζονται τα δικαστήρια της πόλης των Πατρών, ανεξαρτήτως της κατοικίας του πελάτη.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Είστε έτοιμοι
να ξεκινήσουμε;

Εδώ στο Ceid Courses είμαστε πάντα σε ετοιμότητα!

Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας και θα λύσουμε μαζί άμεσα όποια απορία ή πρόβλημα αντιμετωπίζετε!

* Υποχρεωτικά πεδία